محاسبه گر

C A L C U L A T O Rحداقل رنگ موردنظر
کیلوگرم
حداکثر رنگ موردنظر
کیلوگرم

متراژ واقعی = (طول دیوارها * عرض دیوارها) - درب و پنجره ها

طول دیوار (m)
عرض دیوار (m)

درب

طول دیوار (m)
طول دیوار (m)
طول دیوار (m)

پنجره


طول دیوار (m)
طول دیوار (m)
طول دیوار (m)
برحسب لیتر
برحسب کیلوگرم